کندانسور هوایی

Air Condenser

کندانسور

 

کندانسور های فن دار تک فن و دو فن با توان های مختلف سرمایشی قابلیت استفاده سیستم های سرمایشی تبریدی. همچنین سیستم های کندانسور حرفه ای و مجموعه های فریونی و آمونیاکی و کندانس کردن گاز های خاص به اساس دمای محصول از دیگر عملیات این شرکت می باشد انتخاب یک کندانسور به شرایط دمایی میزان اسیدی قلیایی بودن گاز و همچنین دمای مورد نیاز تغییر بستگی دارد.

کندانسور هوایی عرضه شده در ابعاد مختلف با توان های متوسط و بالا جهت استفاده در سیستم های سرمایشی در قالب یونیت های مختلف دارای ابعاد مختلف با تک فن و دو فن

همچنین سیستم های کندانسور حرفه ای و مجموعه های فریونی و آمونیاکی و کندانس کردن گاز های خاص به اساس دمای محصول از دیگر عملیات این شرکت می باشد انتخاب یک کندانسور به شرایط دمایی میزان اسیدی  قلیایی بودن گاز و همچنین دمای مورد  نیاز تغییر بستگی دارد.